mögeltillväxt

Luftströmmen i kyl- och frysdiskar måste fungera som den är planerad att göra annars ökar energiförbrukningen och temperaturen i maten kan överskrida lagstadgade krav. Blockerade kylbatterier, till följd av smuts, minskar luftflödet i disken och leder till minskad kyleffekt. Den största orsaken till sjukdomsspridning via mat är för höga temperaturer. Matvaror försämras genom kemiska reaktioner, påverkan av enzymer och genom tillväxt av mikroorganismer. Adaptum  Restore ser till att kyl- och frysdiskarna är rena och därigenom håller temperaturkraven så att livsmedlen påverkas minimalt.

Genom kontakt med butiksägare och serviceförtag pekar siffror på att av de kyl- och frysdiskar som är i drift i svenska livsmedelsbutiker idag, så har över 75% aldrig blivit ordentligt rengjort under sin livstid.

Under vårt arbete med underhåll av kyldiskar har vi upptäckt problem med mikrobiologisk påväxt i princip i alla diskar, som efter laboratoriums undersökning visar sig innehålla mögel och svampsporer som har skadlig inverkan på människor och även kan förstöra andra livsmedel i butiken såsom kött, bake-off, frukt och grönsaker. Det är framför allt kyldiskarna som har problem med mögeltillväxt, där fläktar 24 timmar om dygnet 365 dagar om året sprider ut sporer på personal, kunder och öppna livsmedel i butikerna.

Genom att dessa mikrobiologiska påväxter finns, begränsar det avsevärt vilken arbetsmetod man kan använda för att avlägsna påväxten, och göra rent i alla delar av kyl möblerna. Dessa får inte tas bort av vem som helst utan kräver speciell teknik för att gör det på ett arbetsmiljömässigt rätt sätt. Det här problemet har ökat då butikerna sätter in dörrar i kylmöblerna för att spara energi, detta har inneburit att fukthalten ökar i kylkabinetten och därigenom ger en ökad mögeltillväxt. Detta gäller över hela Europa

Med det i åtanke har vi utvecklat Adaptum Restore System

Här nedan följer exempel på följdproblem som eftersatt underhåll av kyl/frys installationer skapar..

  • Försämrad värmeöverföring hos diskens kylbatteri, vilket leder till högre energibehov.
  • Försämrad luftdistribution i disken både i avseende på mängd luft och på fördelning av kyld luft över livsmedelsvarorna. Det leder till minskad förmåga att upprätthålla krävd temperatur för samtliga varor i disken.
  • Försämrad hygien i form av mikrobiologisk påväxt.
  • Försämrad avrinningsförmåga för kondensvatten. Smuts, is, mat och prislappar kan sätta igen diskens avlopp och leda till vattenläckage på butiksgolvet och medföra halkrisk för kunder och personal. Kondensvattnet kan även frysa och skapa igen isning i disken om det inte kan rinna bort.