Studie av BeLivs

Referat av forskningsrapporten:

Tvättning av batterier i kyl- och frysmöbler

av Rolfsman et al. på uppdrag av Belivs – Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler

Studien utfördes dels genom fältmätningar av energiåtgång, temperaturer och förekomst av skadliga mikroorganismer före och efter tvättning av kyl- och frysmöbler, dels genom diskussioner i en referensgrupp bestående av handlare, servicetekniker, kyltekniker och tillverkare av kylmöbler. Tvättningen var en totalrengöring, som innebar att diskarna och gondolerna tömdes på varor, att plåtar och bottenplattor monterades bort samt att kylbatterierna och alla dolda och synliga utrymmen i hela möbeln rengjordes med ångteknik.

I referensgruppen framkom bl a att det idag är alldeles för omständligt att komma åt kylmöblernas innandömen för att kunna rengöra dem, vilket troligen är en stor anledning till att detta sällan eller aldrig görs. Dessutom går det inte att se statusen på diskens innandömen utan att varor och plåtar plockas bort. Referensgruppen ansåg att handlare borde ställa krav på tillverkare av kyl- och frysmöbler om en bättre konstruktion som är lättare att överblicka och underhålla (s 36, 38).

Referensgruppen ansåg att om kyl- och frysmöblerna i en butik aldrig rengjorts så bör detta göras. Då får man också en uppfattning om statusen på möbeln. Därefter varierar intervallet för behov av fullständig tvätt mellan olika typer av kyl- och frysdiskar. Man tryckte på vikten av en totalrengöring av kyl- och frysdiskarnas innandömen innan lock eller dörrar sätts på, om de förut varit i drift utan lock eller dörrar. Detta då lock och dörrar får luftfuktigheten i disken att stiga, vilket gynnar tillväxt av mögel (s 40).

De kyl- och frysmöbler som rengjordes i studien var ovanligt lite försmutsade. Ändå påvisades att luftflödet ökade och att temperaturen blev jämnare fördelad i kyldiskarna efter rengöring – både över tid och mellan olika positioner i disken – vilket förbättrar diskens funktion (s 37, 38). Man fann också att mängden mögel i butiksluften ökade från mellan 100 – 300 cfu/m3 till >3000 cfu/m3 medan rengöringen pågick, vilket tyder på att även dessa till synes rena diskars innandömen innehåller stora mängder mögel. Mögelhalter på >3000 cfu/m3 innebär risk att kontaminera oförpackade livsmedel (s 34, bilaga C). Då den luft som kyler matvarorna kontinuerligt går genom kylbatterierna, där möglet främst växer, för att kylas, och sedan ut i kyldisken och även vidare ut i butiken, ansåg rapportförfattarna att säker livsmedelshantering och säker arbetsmiljö torde vara motivering nog för att totalrengöra sina kyl- och frysmöbler (s 26). Man fann även data som indikerar en möjlig energibesparing av butikens elbehov med ca 2 – 3% (s 28).

 

Karolina Hagegård
Civilingenjör
Adaptum

Länk till hela rapporten som pdf